1.11. Všech svatých

31. neděle v mezidobí B – Všech svatých,  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.11.2015
Zjv 7,2-14    Ž 24    1 Jn 3,1-3    Mt 5,1-12

Možná Slavnost všech svatých vyvolává mnoho otázek. Je to slavnost "jen" těch, které vidím v kalendáři a jejichž jména jsou církví připomínána během roku? Kdo jsou ti svatí, co dnes mají svátek? – Ano, v kalendáři je příliš málo místo na to, aby tam byli uvedeni všichni... Povolání svatých spočívá v do-vršení jejich života, který se stal naplněním lásky, která od Boha vychází, k němu směřuje a zároveň jej oslavuje. Ve spojení s ním se svatým dostává možnosti pomáhat nám (když o to prosíme) na cestě k dovršení tohoto cíle. Zdaleka ne každý touží po svatosti. Při nabídce užít si života nebo chtít být svatým si člověk však často volí spíše to první; ačkoli pouze to druhé, tedy nesobecká láska je ces-tou k věčné blaženosti.... - Křesťané jsou povoláni k svatosti všedního dne, počínajíce malými, nazvěme je „všedními“ skutky lásky (třeba trpělivost, úcta, dobropřejnost...), a veškerá jejich svatost také souvisí s posvěcováním se od Krista, který vždy byl a je svatý... Pro dosažení svatosti je tedy potřebný dar milosti, touha po ní a otevření se Bohu. Boží vůlí je náš věčný život ve svatosti, ve světle a v společenství lásky. Všichni jsme povoláni ke svatosti, k níž máme dojít působením Ducha Svatého, necháme-li se od něj oživovat a přetvářet. Druhý vati-kánský koncil nám říká, že křesťanská svatost není ničím jiným než plně proží-vanou láskou. Pro takové prožívání lásky jsme byli stvořeni a máme k němu dojít podobně, jako už došli ti, jejichž svátek dnes slavíme.
Oslava těch, kteří dosáhli Božího království, i následná zítřejší připomín-ka všech věrných zemřelých v období nastávajícího vegetačního klidu nás vybízí k zamyšlení nad životem ve věčnosti. Zároveň si připomínáme vzory těch, kteří nás předešli ve spojení s Kristem, od nichž se můžeme učit, následovat jejich příklad a také je prosit o pomoc. - Radujeme se a děkujeme Bohu, že nám v nich dává světlý příklad svatého života a jistotu budoucího nebe i pro nás...