1.11.

Všech svatých, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.11.2014
Zjv 7,2-14 Ž 24 1 Jn 3,1-3 Mt 5,1-12
Slavíme dnes svátek Všech svatých. Slavíme svátek těch, kteří nás přede-šli na věčnost. Připomínáme si nejen ty velké a slavné světce, jak nám je uvádí po celý církevní rok kalendář, ale i ty neznámé svaté všedního dne, kteří žili ko-lem nás a často jsme si je ani nevšimli, ale Bůh je odměnil věčnou slávou… - V každém z nás je menší či větší touha po Bohu, ať si to uvědomujeme, nebo ne. Na tuto touhu člověka Bůh odpověděl. Zjevil se nám ve svém Synu a nás lidi vyzval k následování. Přáním Boha je, aby všichni lidé byli svatí. Základem sva-tosti je věrnost Ježíši Kristu za všech okolností života. Ježíš Kristus nás učí žít ve stálé Boží přítomnosti, žít smířený s Bohem a lidmi.
První čtení nám dává krásný obraz budoucnosti těch, kdo v trampotách každodenního života uchovali víru, naději a lásku. První pronásledování bylo pro křesťany těžkým šokem. Kladli si otázku, zda neuvěřili nadarmo, zda je Ježíšovo vítězství skutečným vítězstvím. Tutéž otázku si kladou mnozí z nás i v dnešní době, když vidíme, co se všechno děje kolem nás, ale i v nás. Kniha Zjevení ukazuje na Ježíšovo neotřesitelné vítězství. To je naplněno v nebi, tam, kde zlo-ba nedosáhne. Týká se velkých zástupů lidí, zde je to vyjádřeno počtem 144 000. V tomto čísle nesmíme vidět přesný údaj o počtu zachráněných, ale poukaz na velikost a šíři Boží lásky. Číslo 1000 je číslem plnosti; všech izraelských kmenů je 12, a protože v každém kmeni se předpokládá 12 000 označených, vzniká číslo 144 000. Vyjadřuje tedy plnost vykoupeného Božího lidu a současně jeho ne-přehlednou velikost. Jan mluví o velkém zástupu, který by nikdo nespočítal. Pro křesťany je útěchou a nadějí, že Bůh zná nekonečné množství zachráněných. Všechny texty čtení i evangelia povzbuzují křesťany v těžkých dobách, protože jen s Kristem lze zvítězit. Křtem jsme byli přijati do společenství svatých a stali se svatými. Ve svém životě máme svou svatost uchránit, obnovit a donést před Boží soud. Naším povoláním je stát se svatými. Světci nám dodávají naději, pro-tože Bůh v nich zvítězil, Boží plán se skrze ně zrealizoval. Zůstali lidmi a přitom naplnili Boží určení pro člověka. Svatost, to je neustálé začínání. Svatí nejsou svatí proto, že by nikdy neklesli, ale proto, že po každém pádu znovu povstali k novému úsilí. To můžeme dělat i my.