1.1.2016

  • Úterý v oktávu, H.Životice 29.12.2015, 1 Jn 2,3-11        

    Chodit ve světle znamená poznat Pána, zachovávat jeho přikázání a žít v lásce…

 

  • 1.1. PM Bohorodičky, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2016,         

    Benjamim Franklin se zamýšlel: Co darovat k Vánocům nebo přát k No-vému roku?, říká: „Nepříteli - odpuštění. Příteli - pozornost. Dítěti - dobrý příklad. Otci, matce - velkou vděčnost. Sobě – úctu. Všem lidem - lásku.“
--- Stojíme na prahu nového roku s důvěrou v Boží Prozřetelnost a vy-prošujeme si požehnání pro rok, o kterém nevíme, co nás v něm čeká, ale víme, že Boží láska nás neopustí…
První čtení nám podává starobylou žehnací modlitbu, kterou Bůh vnukl Mojžíšovi, aby ji naučil Árona a jeho syny: "Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje." (Nm 6,24-26) - Slyšet tato slova požehnání právě na začát-ku nového roku má velký význam. Provázejí nás na naší pouti v čase, který se před námi otevírá. Jsou to slova síly, odvahy a naděje. Nikoli naděje iluzorní, za-ložené na křehkých lidských slibech; nikoli naděje naivní, která si představuje budoucnost lepší jenom proto, že je budoucností. Tato naděje má svůj důvod právě v tomto Božím požehnání, požehnání, které obsahuje to nejmocnější bla-hopřání, které církev skládá každému z nás a které je naplněno laskavou Páno-vou ochranou a jeho prozřetelnou nápomocí.
- Přání obsažené v tomto požehnání se plně uskutečnilo v jedné ženě, Marii, určené k tomu, aby se stala Matkou Boží, a v ní se uskutečnilo dříve než v každém jiném stvoření. Matka Boží! To je její hlavní a bytostný titul… Naše pouť víry je stejná jako Mariina, a proto cítíme, že je nám obzvláště nablízku! Pokud jde o víru, která je v křesťanském životě stěžejní, Matka Boží sdílela náš úděl. Musela se ubírat stejnými cestami, kterými jdeme my, někdy obtížnými a temnými, a musela postupovat vpřed "cestou víry" (Lumen gentium, 58). - Naše pouť víry se nerozlučně pojí s tou Mariinou od chvíle, kdy nám ji Ježíš, umírající na kříži, dal za Matku se slovy: "To je tvá matka." (Jan 19,27) Tato slova mají hodnotu závěti. - V té chvíli, kdy se víra učedníků v důsledku mnoha nesnází a nejistot začala hroutit, Ježíš ji svěřil Té, která uvěřila jako první a jejíž víra nikdy nepřestala…
Matka Vykupitele nás předchází a ustavičně utvrzuje ve víře, aby naše křestní poslání bylo plodné, protože je utvářeno Mariiným mateřstvím. - Tedy na prahu nejen tohoto nového roku jí svěřme svoji cestu víry; touhy svého srdce; naše potřeby; své rodiny a potřeby celého světa;… ať je předloží svému Synu a vyprosí nám hojné požehnání…