2. postní týden

19.03.2014 15:26
  • sv. Josef, Pustějov, Kujavy, 19.3.2014
Sv. Josef je zajímavá osobnost. - Jan i Marek o něm téměř vůbec nemluví. O něco více (i když jsou to jen kusé informace), ale je to přeci všechno podstatné, se o něm dovídáme od Matouše a Lukáše. - O Ježíši se hovoří jako o synu tesaře. Bylo to povolání, které zajišťovalo v té době slušnou možnost obživy. - Matouš Josefa líčí jako člověka spravedlivého, který uposlechl Boží slovo, které mu anděl ve snu sdělil… Svůj život zasvětil Božímu záměru, který jej zcela přesahoval; Marii vzal k sobě a stal se ochráncem i jejího dítěte. Nejen ochráncem, ale i živitelem a vychovatelem. Josef byl dokonale poslušný, nikdy nepřestal hledat a respektovat Boží vůli, i když jen postupně poznává hluboký smysl manželství i otcovství…
Naposled se v evangeliu setkáváme s Josefem v souvislosti s nalezením dvanáctiletého Ježíše. Jakou úzkost Josef i Maria prožívali, než Ježíše nalezli! Často je nesnadné pochopit spojení lidského a Božího vnímání Slova. Zde v chrámě má Ježíš, vlastně již dospívající mladý muž, nepřemožitelnou touhu zůstat u Otce ve skutečném domově a nikoliv pouze na pouti…
Jak hluboce na rodiče musela působit Ježíšova slova, že musí být tam, kde se jedná o věc jeho Otce! Po svém návratu domů Ježíš žije skrytě, poslušen svých rodičů. Zde také Josef z evangelií mizí. Tradice z toho vyvozuje, že Josef zemřel v kruhu rodiny, v přítomnosti Ježíše a své milované manželky Marie. Právě proto jako ten, komu se na cestu do věčnosti dostalo té nejvyšší možné útěchy, se stal patronem umírajících… 
Tak jako Maria, i Josef, který před zákonem zastupoval Ježíšovi pozemského otce, se musel učit chápat tajemné cesty Boží vůle. Tak i naše cesta víry nevede pohodlím, ale přesto je plná radosti a lásky. Učme se od  tohoto světce té nejhlubší pokoře a  přijímání Boží vůle a vzývejme jej, když se bude blížit naše poslední hodina…
 
  • čtvrtek po 2. postní, Bílovec, 2013.3.2014, Jer 17,5-10
        Kdo se spoléhá na Boha a je otevřen Božímu požehnání, získává i další dary. Je to jako s ovocním stromem zasazeným u vody, pak může přinášet         hojné ovoce…
  • pátek po 2. postní, Kujavy, 21.3.2014, 1M 37,3-28
        Jakub miloval svého syna Josefa a jeho bratři mu to záviděli, proto ho i prodali do otroctví… Víme však, že později i tento hřích Bůh proměnil v         požehnání.
 
  • sobota po 2. postní, Pustějov, 22.3.2014, Mich 7,14-20
        Boží věrnost, milosrdenství a odpuštění jsou větší než všechny naše hříchy. To nám dává naději stále prosit o smilování…