2. adventní týden

11.12.2013 08:56
  • PM Neposkvrněná, Pustějov, Kujavy, 9.12.2013

        Bůh si vyvolil Marii za Matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny hříchu. - Vždy znovu stojíme v         úžasu nad nekonečnou láskou Boha, který od stvoření prvních lidí a jejich zrady, se nevzdal plánu lásky a záchrany lidstva, ale znovu nás         všechny pozývá do svého království v nebi. Ačkoli to zní tajuplně až neuvěřitelně, Maria byla očištěna Kristovou krví ještě dříve, než se to         uskutečnilo před očima vyvoleného národa. Boží království sestoupilo na tuto zem v okamžiku Mariina souhlasu. - Maria je symbolem nebe         na zemi. Bez dědičného hříchu počatá, čistá, plná milosti, svatá Matka živých…

  • středa po 2. adventní neděle, Pustějov, 11.12.2013, Iz 40,25-31

        Izaiáš si všímá Boha jako stvořitele všeho, ale Bůh je zároveň i ten, kdo je člověku velmi blízko, pomáhá mu a ochraňuje ho…

 

  • čtvrtek po 2. adventní neděle, Bílovec, 12.12.2013, Iz 41,13-20

        Prorok Izaiáš v babylonském zajetí má za úlohu těšit a povzbuzovat  lid. A jako voda mění poušť v úrodnou zemi, v čase se splní i Boží         přislíbení…

 

  • pátek po 2. adventní neděle, Kujavy 13.12.2013, Iz 48,17-19

        Prorok Izaiáš má za úkol povzbuzovat lid v babylonském zajetí, ale na druhé straně připomíná, že pokud lidé nebudou Bohu důvěřovat, zaslíbení         se nemohou naplnit…

 

  • sobota po 2. adventní neděle, Pustějov, 14.12.2013, Sir 48,1-11

        Eliáš byl mocný prorok a lidé věřili, že jeho návrat na zem bude znamením konce, ale na druhé straně i znamením Božího požehnání a proto ho         tak toužebně očekávali…