12. týden

24.06.2014 13:54
  • sv. Jan, Pustějov, Kujavy, 24.6.2014

Narození Jana Křtitele je v evangeliu sv. Lukáše věnována velká pozornost. Všechny události kolem narození Jana prozrazují, že Bůh s ním má své plány. Zmiňovaní lidé si toho všímají. Bůh si tak připravuje možná téměř neviditelnými krůčky půdu pro to, aby lidé dokázali poznat mesiáše, až přijde jeho čas…
Dnešní slavnost je nejen oslavou jedince, který sehrál v dějinách spásy zajímavou roli. Nepřipomínáme si ani tolik jednoho člověka, jako spíše vidíme celek dějin spásy, tedy událostí, které znamenají i naši záchranu. Bůh v nich využívá různé lidi a různé prostředky, aby na konci mohl každý člověk spatřit Boží slávu. Lze říci, že s početím Jana se odstartovaly přímé události vedoucí k našemu vykoupení…

  • čtvrtek po 12. neděli v mezidobí, Bílovec, 26.6.2014, 2 Krl 24,8-17  

První čtení, jak to často SZ připomíná, hovoří o trestu za odloučení se od Boha, teď v podobě vyplenění města a odvlečení všech do zajetí…

  • B Srdce J, Pustějov Kujavy, 27.6.2014

Dnešní slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova shrnuje a připomíná vítězný závěr vykupitelského díla našeho Pána. Boží Syn, Ježíš Kristus, je vyslanec Boží lásky. Bůh ho posílá do našeho světa, "abychom měli život skrze něho", posílá ho "jako smírnou oběť za naše hříchy". On je ten Beránek, který snímá hříchy světa, který je už dávno předobrazem beránka té první Velké noci v Egyptě a na kterého ukazuje a své učedníky upozorňuje sv. Jan Křtitel. On je ten poslušný služebník Boží, jak předpověděl Izaiáš, který nepřišel plnit vůli svou, nýbrž vůli svého nebeského Otce… Z vůle Boží a z lásky Boží k nám se tato oběť neustále obnovuje ve mši svaté. To proto, aby byl člověk doslova zahrnut láskou a pomocí Boží, aby byl neustále posilován na cestě k nebi, kterou Ježíš otevřel svou smrtí na kříži…
Dnešní slavnost, bychom mohli nazvat otevřenou náručí Boží. Vede nás pochopitelně k Eucharistii, neboť v ní se láska Boží k nám neustále znovu zjevuje. Sami ze sebe nemůžeme nic. Důvěra v Srdce Ježíšovo ať provází naše modlitby, naše jednání, starosti, celý náš život. Pak jistě i v tu nejdůležitější hodinu naší existence, v tu hodinu odchodu z tohoto světa, bude naše srdce důvěřovat v milosrdenství Srdce Ježíšova…