2018

MEZIDOBÍ (2018)

Krista Krále

Krista Krále B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.11.2018  Dan 7,13n Ž 93 Zjv 1,5-8 Jn 18,33-37  Ježíš nás naučil modlitbu „Otče náš“, kde prosíme: „přijď království tvé“ a dnes Ježíš před Pilátem potvrzuje, že „jeho království není z tohoto světa“... --- Ježíši, ptám se: Co jsi ty za...

33. neděle v mezidobí

33. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 18.11.2018  Dan 12,1-3 Ž 16 Žid 10,11-18 Mk 13,24-32  Myslím, že čím víc je člověk vzdálen od živé víry, tím silněji asi slyší v dnešním Božím slově především to děsivé: soužení, zatmění slunce, padání hvězd, zemětřesení,... - Křesťan...

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 11.11.2018  1 Kral 17,10-16 Ž 146 Žid 9,24-28 Mk 12,38-44  Výběr peněz na chrám byl u Židů běžnou záležitostí. I v diaspoře, tedy v cizině, vybírali Židé peníze na údržbu jeruzalémského chrámu. V tomto židovském stánku se nacházelo...

31. neděle v mezidobí

31. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 4.11.2018  5 M 6,2-6 Ž 18 Žid 7,23-28 Mk 12,28-34  Při pozorném poslechu dnešního Božího slova, můžeme mít před očima jakoby dva protiklady: ZÁKON a LÁSKA. Můžeme tedy vidět jakoby rozpor mezi prvním čtením a evangeliem. Mojžíš říká...

30. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí B (pouť H.Životice) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 28.10.2018  Jer 31,7-9 Ž 126 Žid 5,1-6 Mk 10,46-52  Po vyslechnutí dnešního evangelia jistě všichni cítíme, že jeho jádrem je onen zvláštní protiklad slepoty a vidění; vidění a nevidění. Abychom mohli hlouběji...

29. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 21.10.2018  Iz 53,10n Ž 33 Žid 4,14-16 Mk 10,35-45  Je dnešní evangelium o kariéristech? Ano, do jisté míry. Nebo o závistivcích, kteří nebyli dostatečně rychlí? Také by se to tak dalo říci. Možná nás ale toto evangelium uvádí ještě...

28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 14.10.2018  Mdr 7,7-11 Ž 90 Žid 4,12n Mk 10,17-30  První, co dnešní evangelium žádá, je správný, to znamená pravdivý a především pokorný pohled na Boha. "Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh" - říká Ježíš, a je tedy velikým otazníkem...

27. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 7.10.2018  1 M 2,18-24 Ž 128 Žid 2,9-11 Mk 10,2-15  První kapitoly knihy Genesis nejsou dokumentárním záznamem, popisem toho, jak vznikal svět, nýbrž podobenstvím, obrazem, někde dokonce hymnickou básní... A my v tomto textu musíme...

26. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí B (sv. Michael), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 30.9.2018, ( Mk 9,38-48 ), Jn 1,47-51  • Evangelium 26. neděle:  Ježíšova slova na konci dnešního evangelia jsou velmi vážná. Ježíš jistě nemá na mysli doslovnou amputaci končetin. Klíčovým slovem v Ježíšově řeči je...

25. neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 23.9.2018  Mdr 2,12-20 Ž 54 Jak 3,16-4,3 Mk 9,30-37  Ježíš rád mluvil v podobenstvích, dnes však mluví zcela otevřeně. Učedníci potřebovali vědět, jak se budou události v blízké budoucnosti odvíjet. Doposud byli svědky neuvěřitelných...

Záznamy: 1 - 10 ze 32
1 | 2 | 3 | 4 >>

týdny v mezidobí (2018)

24. týden v mezidobí

úterý po 24. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 18.9.2018, 1 Kor 12,12-31  Pavel několikrát uvažuje o církvi jako o těle. Dnes vyzdvihuje jednotu, ačkoli je nás mnoho a každý máme jiný úkol, přeci tvoříme jedno tělo a každý pracujeme pro dobro všech...    středa po 24. neděli v...

23. týden v mezidobí

úterý po 23. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 11.9.2018, 1 Kor 6,1-11  Pavel ostře odsuzuje roztržky a případně i soudní spory mezi Korinťany. Křesťané si mají vzájemně odpouštět a žít v lásce, vždyť všichni jsme byli Ježíšem vykoupeni, posvěceni a ospravedlněni....    středa po...

22. týden v mezidobí

úterý po 22. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 4.9.2018, 1 Kor 2,10-16  Pavel píše, že „všechno jsme dostali od Boha darem“, to znamená, že vlastníma silami nemůžeme dosáhnout ani moudrost, ani spásu. DS nám pomáhá porozumět Bohu a být s ním...   středa po 22. neděli v mezidobí,...

19. týden v mezidobí

Nanebevzetí PM, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 15.8.2018  Zjv 11,19-12,10 Ž 45 1 Kor 15,20-27 Lk 1,39-56  Dnešní první čtení symbolicky nazývá Marii "ženou oděnou sluncem", to je podle exegetů oděnou Bohem, konkrétně - proniknutou Božím Slovem, Ježíšem; a nakonec i věčně oslavenou v...

18. týden v mezidobí

úterý po 18. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 7.8.2018, Jer 30,1-22  Když je člověku těžko, ptá se „proč?“, ale taky zapomíná, že to může být i kvůli němu samému; tak jako v úryvku proroka Jeremiáše: lid postihlo neštěstí kvůli jejich hříchům. Ale v druhé polovici dostávají naději, že...

17. týden v mezidobí

úterý po 17. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 317.7.2018, Jer 14,17-22  Jeremiáš v žalozpěvu si uvědomuje nevěrnost svého lidu, ale zároveň v pokoře vyznává Boha a v něho skládá svoji důvěru...    středa po 17. neděli v mezidobí, Pustějov, 1.8.2018, Jer 15,10-21  Mezi...

16. týden v mezidobí

úterý po 16. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 247.7.2018, Mich 7,14-20  V dodatku knihy proroka Micheáše je žalmová modlitba. Prosebník pohlíží na slavnou minulost vyvoleného lidu a čerpá odtud naději pro budoucnost...    středa po 16. neděli v mezidobí (sv.Jakub), Pustějov,...

15. týden v mezidobí

úterý po 15. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 17.7.2018, Iz 7,1-9  Král Achaz je v tíživé situaci, protože nepřátelské vojská jsou již blízko. Prorok Izaiáš vzývá krále, aby i přesto zůstal klidný a připojuje, že pokud bude věřit Bohu, nic se mu nestane...    středa po 15....

14. týden v mezidobí

úterý po 14. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 10.7.2018, Oz 8,4-13  Severní království (Samařsko) se odštěpilo od jižního. Jejich první král dal zhotovit dva bůžky, které lid sice uctíval jako „pravého boha“, ale nebyl to Bůh živý. Prorok hrozí trestem, pokud se celé království...

13. týden v mezidobí

úterý po 13. neděli v mezidobí (sv.Tomáš), Kujavy,Hl.Životice 3.7.2018, Am 3,1-12  Prorok nemůže mlčet, když dostane pověření od Boha. Amos připomíná lidu, že vyvedení z Egypta není důvodem k sebeoslavě, naopak - je důvodem k vděčnosti a přikloněním se k Bohu...    sv. Cyril a...

Záznamy: 11 - 20 ze 31
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

VELIKONOCE (2018)

slavnost seslání DS

DS, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 20.5.2018  Sk 2,1-11 Ž 104 Gal 5,16-25 Jn 15,26-16,15  Dokud nebyl, Jidáš zrazuje a Petr před umučením zapírá... Dokud nebyl, apoštoly utekli z Getsemanské zahrady... Dokud nebyl, dveře ze strachu byly zamčené... Dokud nebyl, apoštoly těžkopádně kráčeli...

7. velikonoční neděle

7. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 13.5.2018  Sk 1,15-26 Ž 103 1 Jn 4,11-16 Jn 17,11-19  * Dnešní evangelium nám zjevuje, že sám Ježíš se přimlouvá za nás; a to těsně před svým zatčením a pak následně ukřižováním... Budu citovat jednotlivé prosby této modlitby a společně...

6. velikonoční neděle

6. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.5.2018  Sk 10,25-48 Ž 98 1 Jn 4,7-10 Jn 15,9-17  Ústřední myšlenkou dnešního Božího slova je LÁSKA. - V prvním čtení jsme slyšeli: „...v každém národe je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné“. - Janův list nás vybízí:...

5. velikonoční neděle

5. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 28.4.2018  Sk 9,26-31 Ž 22 1 Jn 3,18-24 Jn 15,1-8  Dnes Pán Ježíš o sobě mluví jako o vinném kmeni a o Otci jako o vinaři. A o nás jako o vinných ratolestech... Je to krásné vyjádření velké otcovské lásky ke svým dětem. Bůh - Otec...

4. velikonoční neděle

4. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 22.4.2018  Sk 4,8-12 Ž 118 1 Jn 3,1n Jn 10,11-18  Snad nejhorší označení, kterého se nám může dostat, je, že bychom byli označeni za „stádo ovládaných a ovladatelných ovcí“. Nemá však člověk tuto „ovcovitost“ v sobě hluboce zakódovánu?...

3. velikonoční neděle

3. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 15.4.2018  Sk 3,13-19 Ž 4 1 Jn 2,1-5 Lk 24,35-48  Co předcházelo dnešnímu evangelijnímu úryvku? - Stále jsme ve 24. kapitole, kde Lukáš líčí události neděle zmrtvýchvstání: nejdříve ženy přišly k hrobu a nenašly Ježíše; pak to utíkaly...

2. velikonoční neděle

2. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 8.4.2018 Sk 4,32-35 Ž 118 1 Jn 5,1-6 Jn 20,19-31  Předešlou neděli jsme uvažovali o tom, že učedníci, především jejich zástupci Petr a Jan, zmrtvýchvstalého Pána ještě neviděli a Písmu ještě nerozuměli... - Dnes vidíme apoštoly ve večeřadle....

1. velikonoční neděle

neděle Zmrtvýchvstání Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.4.2018, Jn 20,1-9  Marie Magdalská přišla k hrobu, ale kámen je odvalený a Ježíš uvnitř ne-ní. Je možná rozčílená, zmatená a nešťastná, protože si myslí, že ho někam od-nesli římští vojáci... Běží tedy tam, kde jsou ukrytí učedníci. Po...

Bílá sobota

Bílá sobota (vigilie) Hl.Životice 31.3.2018, Mk 16,1-7  Slavíme Kristovo zmrtvýchvstání. Dnešní liturgie je plná symbolů a v Božím slově jsme slyšeli dějiny spásy... - Kristus vstal z mrtvých, aleluja! Tady nejde jen o symboly, o přítomnost jen symbolickou; ale o živou a stále aktuální...

Velký pátek

Velký pátek Hl.Životice 30.3.2018  Dozněly pašije a my jistě cítíme, jakou dramatičnost a působivost mají všechny ty události i dnes, po dvou tisíciletích... Je zajímavé, že o diváky není nouze ani tehdy, ani teď. Pašije nezazněly jako informace, nýbrž jako pozvání: My nejsme jen diváci, ale...

1 | 2 >>

velikonoční období (2018)

7. velikonoční týden

úterý po 7. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 15.5.2018, Sk 20,17-27  Pavel završuje svoji cestu v Efesu a loučí se v předtuše blízké smrti. Ale i tato „poslední cesta“ je vedená DS a proto ji Pavel chce završit s radostí...    středa po 7. neděli velikonoční, Pustějov,...

6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 8.5.2018, Sk 16,22-34  Pavel osvobodil jednu ženu z démonské posedlosti, čím majiteli věštírny způsobil značnou ekonomickou ztrátu. Ten poštval proti Pavlovi lid, a tak se dostal do vězení. Ale i tu ohlašuje Krista a výsledkem bylo obrácení...

5. velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 1.5.2018, Sk 14,19-28  Pavel s vděčností a k Boží chvále završuje svoji první misijní cestu; a vydává o působení Boží milosti svědectví...    středa po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 2.5.2018, Sk 15,1-6  První apoštolská...

4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 24.4.2018, Sk 11,19-26  Antiochie na Orontu byla třetím největším městem římské říše. Tady se nacházela první komunita židokřesťanů a také křesťanů z pohanství; tady se Barnabáš přidává k Šavlovi; a tady prvně nazvali věřících...

3. velikonoční týden

úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 17.4.2018, Sk 7,51-8,1  Mučedník Štěpán ve své řeči ukazuje Boží působení v dějinách Izraele a také ostře vyčítá jejich tvrdost srdce a neochotu uvěřit. To ho pak stálo život...    středa po 3. neděli velikonoční, Pustějov,...

2. velikonoční týden

Zvěstování Páně (přeložený svátek), Kujavy, H.životice, 9.4.2018,  Už v čase Mariina požehnaného stavu Bůh zavalil její srdce těžkým soužením. Josef, ještě než ji uvedl do svého domu, došel bolestné jistoty, že je v jiném stavu. A to ho mučilo: stál před otazníky, které nechápal; v...

oktáv

úterý po 1. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 3.4.2018, Sk 2,36-41  V oslavním 33. žalmu jsme slyšeli: „země je plná Hospodinovy milosti“. Proč? Protože, Ježíš přemohl smrt a svým zmrtvýchvstáním nám daroval nový život...    středa po 1 neděli velikonoční, Pustějov, 4.4.2018,...

PůST (2018)

Květná neděle

Květná neděle B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.3.2018, Mk 14,1-15,47  Dnešní bohoslužba má zvláštní atmosféru. Začali jsme slavným průvodem, který připomíná nadšené vítání Pána Ježíše v Jeruzalémě... Následně pašijemi se vžíváme do nejtěžších chvil Spasitelova života... Všimněme si však...

5. postní neděle

5. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 18.3.2018  Jer 31,31-34 Ž 51 Žid 5,7-9 Jn 12,20-33  Přiblížili jsme se Velikonocům. I texty dnešní liturgie již prozrazují blízkost velikonočního tajemství Kristovy výkupné smrti za naše hříchy: „Hle, blíží se dny (jak říká první čtení),...

4. postní neděle

4. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 11.3.2018  2 Krn 36,14-23 Ž 137 Ef 2,4-10 Jn 3,14-21  Společnost podléhá malomyslnosti, apatii, dokonce nenávisti. Mnozí lidé nejsou šťastní, naříkají na poměry, na vládu, drahotu, špatné mezilidské vztahy... I mezi námi křesťany je málo...

3. postní neděle

3. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 4.3.2018  2 M 20,1-17 Ž 19 1 Kor 1,22-25 Jn 2,13-25  „Byly blízko židovské velikonoce...“ - Ve Starém zákoně jsou velikonoce (pascha) svátkem Hospodinovým (viz Ex 12,21-28, Ex 12,40-50, Lv 23,5, Num 28,16 a Dt 16,1). O velikonocích mnozí...

2. postní neděle

2. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.2.2018  1 M 22,1-18 Ž 116 Řím 8,31-34 Mk 9,2-10  První čtení a evangelium by mohla spájet myšlenka: nelze prožít opravdovou radost v Božím světle bez předchozí temnoty... Abrahám dostává rozkaz, který odporuje veškerému dosavadnímu...

1. postní neděle

1. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy,  18.2.2018 1 M 9,8-15 Ž 25 1 Pt 3,18-22 Mk 1,12-15  Na první postní neděli se v každém ročním cyklu čte evangelium, že se Ježíš po svém křtu odebral na poušť. Avšak zatímco Matouš i Lukáš poctivě líčí, jak byl Ježíš na poušti pokoušen,...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

postní doba (2018)

svatý týden

úterý svatý týden, Kujavy,Hl.Životice 27.3.2018, Iz 49,1-6  Tak, jako prorok Izaiáš, i my všichni máme být v Kristu „světlem“, aby se spása rozšířila až do končín země...    středa svatý týden, Pustějov 28.3.2018, Iz 50,4-9  Izaiáš, tak jako i jiní proroci, se stává předobrazem...

5. postní týden

sv. Josef, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 19.3.2018, Mt 1,16-24  „Zjevil se mu ve snu anděl Páně...“ - Dá se říct, že sv. Josef, je muž velkých snů. - Tento muž na sebe bere Boží příslib a nese jej kupředu v tichosti a síle; pokračuje v něm, aby se naplnilo, co Bůh zamýšlí... Je to muž, který...

4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 13.3.2018, Ez 47,1-12  Bůh je zdrojem veškerého požehnání, a jen život s ním je podobný oživujícímu pramenu v poušti...    středa po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 14.3.2018, Iz 49,8-15  Bůh je milosrdný a svou lásku projevuje počas celých...

2. postní týden

úterý po 2. postní, Kujavy,Hl.Životice 27.2.2018, Iz 1,10-20  Prorok Izaiáš nás vyzývá, abychom odtsranili své špatné skutky a učili se dělat dobře, hledali spravedlnost a milosrdenství...    čtvrtek po 2. postní, Kujavy, 1.3.2018, Jer 17,5-10  Prorok Jeremiáš upozorňuje, že...

1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 20.2.2018, Iz 55,10n  Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…    středa po 1. postní, Pustějov, 21.2.2018, Jon 3,1-10  Událost z Ninive ukazuje, že Bůh dělá první krok k člověku a...

Popeleční středa

popeleční středa, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 15.2.2018,  V prvním čtení jsme slyšeli silná slova, která říká Bůh ústy proroka Joela: „Obraťte se ke mně celým svým srdcem“ (Joel2,12), a dále pokračuje „Roztrhněte svá srdce, ne pouze oděv.“ (Joel2, 13) - To je narážka na to, že Izraelité měli...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

VÁNOCE (2017-2018)

Křest Páně

Křest Páně Životice, Pustějov, Kujavy  7.1.2018 Iz 55,1-11 1 Jn 5,1-9 Mk 1,6-11  Kristův křest v Jordánu není jen historickým dokladem, je úžasnou skutečností. Bohočlověk se nechává křtít jako ostatní hříšníci, ale ne jen pro příklad a aby se naplnilo Písmo, anebo aby jiní neřekli.......

2. vánoční týden

středa po 2. vánoční neděly, Pustějov, 3.1.2018,  1 Jn 2,29-3,6 Když se Ježíš stal člověkem, projevila se „velká Boží láska“ , protože Bůh se stal člověkem, abychom se my stali „dětmi Božími“...    Zjevení Páně, Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2018  Když přišli do Jeruzaléma...

Matky Boží

Matky Boží Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2018  4 M 6,22-27 Ž 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21  Dnes slavíme Marii jako Matku Boží. Tato slavnost těsně souvisí s ta-jemstvím vtělení Slova-Božího Syna, a určitým způsobem završuje týdenní sla-vení vánočního tajemství... Maria nebyla Matkou Slova...

sv. Rodiny

sv. Rodiny Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 31.12.2017  1M 15,1-6, 21,1-3 Ž 105 Ž 11,8-19 Lk 2,22-40  Svátku Svaté rodiny každoročně posloucháme, že Svatá Rodina je vzorem pro každou rodinu... - Událost z jeruzalémského chrámu, o níž píše Lukáš, není jen popisem, jak má fungovat správná...

26.12.

sv.Štěpán Hl.Životice 26.12.2017  Být svědkem evangelia je povinností každého křesťana. - Jak lze tento křestní úkol naplňovat? V celku nic složitého. Tento úkol vychází z přijetí radostné zvěsti o narození, smrti a vzkříšení Syna Božího a naplnění přikázání lásky... - Štěpán přijal tento...

Narození Páně

půlnočni, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.12.2017, Lk 2,1-14  Vítám vás všechny, ale především ty, kdo sem přicházejí méně často... Jistěže, i Vánoce mají svoji obvyklou formu a obsah. Nebylo by však zvlášní: kdybychom sem přišli podívat se na jesličky a byli bychom zklamáni, že místo Ježíše,...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

ADVENT (2017-18)

4. adventní neděle

4. ADVENTNÍ NEDĚLE B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.12.2017  2 Sam 7,1-16 Ž 89 Řím 16,25-27 Lk 1,26-38  "Našla si milost u Boha" (Lk 1, 30). Všichni dobře víme, jaká výjimečná je Panna Maria. Vždyť si ji Bůh vyvolil k tomu, aby se stala matkou jeho Syna... - Ale to, že je Marie...

3. adventní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE (A) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.12.2017 Ústřední otázka dnešního evangelia je: "Jsi to ty?" Jan Křtitel chce vědět, jestli je Ježíš očekávaný Mesiáš. Janova otázka nás může překvapit, vždyť vyznívá jakoby měl pochybnosti; že Ježíš není ten, kterého on ohlašoval; kterému...

2. adventní neděle

2. ADVENTNÍ NEDĚLE B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.12.2017  Iz 40,1-11 Ž 85 2 Pt 3,8-14 Mk 1,1-8  Nedělní liturgie nás pravidelně dvakrát do roka zve na poušť – na první postní neděli a na druhou neděli adventní (ve všech třech cyklech). Zdá se tedy, že poušť je místem, kam Bůh rád zve...

1. adventní neděle

1. ADVENTNÍ NEDĚLE B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.12.2017  Iz 63,16-64,7 Ž 80 1 Kor 1,3-9 Mk 13,33-37  Několikrát zopakovaná výzva k bdělosti v tak krátkém evangelním úryvku nás nemůže necháte klidně spát. - Kdyby na nás podobně naléhal kdokoliv z blízkých, abychom s takovou bdělostí...

Záznamy: 1 - 4 ze 4

adventní období (2017-18)

3. adventní týden

úterý po 3. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 19.12.2017, Sof 3,1-13  Boží „běda“ vyslovené prorokem Sofoniášem hovoří o pokoře, a právě proto bude lid schopný nového začátku a přijat Boží požehnání...   středa po 3. adventní neděle, Pustějov, 20.12.2017, Iz 7,10-14  Prorok Izaiáš...

2. adventní týden

středa po 2. adventní neděle, Pustějov, 13.12.2017, Iz 40,25-31  Dnešní obraz přibližuje Boha jako všemocného tvůrce vesmíru, který v Izaiášově poezii dává naději: „kdo doufají v Boha, nabývá sil“...    čtvrtek po 2. adventní neděle, Kujavy, 14.12.2017, Iz 41,13-20  I v dnešní...

1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle + sv, Mikuláš, Kujavy, H.Životice, 5.12.2017, Iz 11,1-10  O svatém Mikuláší je popsaných hodně legend. Nehledíc na to, které jsou pravdivé a které ne, sv. Mikuláš byl velkým člověkem. Byl mužem skromným a dobrého srdce. Mnoho dobra však vykonal potají. Později se...

Záznamy: 1 - 3 ze 3