2017

MEZIDOBÍ

34. neděle v mezidobí

Krista Krále A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy , 26.11.2017  Ez 34,11-17 Ž 23 1 Kor 15,20-28 Mt 25,31-45  Dnes na slavnost Ježíše Krista Krále čteme úryvek, který nám ze všech čtyř evangelistů zaznamenal pouze svatý Matouš... Všichni, kteří stojí shromážděni před Synem člověka, na...

33. neděle v mezidobí

33. neděle v mezidobí A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy , 19.11.2017  Př 31,10-31 Ž 128 1 Sol 5,1-6 Mt 25,14-30  Nikdo z nás na tomto světě není náhodně. I vybavení, se kterým do něho vstupujeme, není dáno jen tak. Všechno má svůj smysl a svůj cíl. A pokud to člověk pochopí, umí žít. I o...

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy , 12.11.2017  Mdr 6,12-16 Ž 63 1 Sol 4,13-18 Mt 251-13  Podobenství je vzato z obvyklých svatebních zvyků Ježíšovy doby. - Ženich je však Kristus; družičky lidé na této zemi. - Víte, co je ten "olej v lam-pách", který nám nemá chybět?...

31. neděle v mezidobí

31. neděle v mezidobí A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy , 5.11.2017  Mal 1,14-2,10 Ž 131 1 Sol 2,7-13 Mt 23,1-12  V herecké mluvě se říká divadlu "prkna, co znamenají svět". Je to výstižné i pro označení světa, protože svět se podobá jednomu velkému teátru. Hraje se, jak se dá: říkáme ano,...

30. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí A (pouť H.Životice), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy , 22.10.2017  2 M 22,20-26 Ž 18 1 Sol 1,5-10 Mt 22,34-40  Dnes jsme slyšeli, jak jeden farizej dává Pánu Ježíši otázku. Neptá se proto, aby lépe porozuměl. Chtěl však Ježíše před ostatními lidmi ponížit.... K...

29. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy , 22.10.2017  Iz 45,1-6 Ž 96 1 Sol 1,1-5 Mt 22,15-21  Dilema Co komu dát a jak vše rozdělit? - Nejde o žádné balancování, ale o hledání vyváženosti vztahu mezi Bohem a světem; mezi tím, v co se věří, a v čem se žije. "Dávejte, co je...

28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy , 15.10.2017  Iz 25,6-10 Ž 23 Flp 4,12-20 Mt 22,1-14  Divná to svatba, o které mluví Ježíš v dnešním podobenství. Přiznejme se, že jsme trochu šokováni, když posloucháme o králi, jak posílá své vojska, aby zahubili ty, kteří odmítli...

27. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy , 8.10.2017  Iz 5, 1-7 Ž 80 Flp 4, 6-9 Mt 21, 33-43  V námaze vinaře, který „vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a postavil věž“, nelze nevidět láskyplnou péči Stvořitele. .. Jak Izaiášův text, tak i mnohá...

26. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí A (pouť Michal), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy , 1.10.2017  Ez 18,25-28 Ž 25 Flp 2,1-11 Mt 21,28-32  Prorok Ezechiel nás dnes upozorňuje, že obviňovat Boha za to, že nejedná správně, je nepatřičné. Vždyť jeho myšlení není jako myšlení naše a jeho spravedlnost není...

25. neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 24.9.2017  Iz 55,6-9 Ž 145 Flp 1,20-27 Mt 20,1-16  Může nás napadnout, že udané hodiny, kdy Pán najímá pracovní síly, jsou devátá, dvanáctá, třetí a pátá hodina. Jsou to hodiny, které vymezují i čas pro modlitbu církve. Tato modlitba...

Záznamy: 1 - 10 ze 33
1 | 2 | 3 | 4 >>

mezidobí

34. týden v mezidobí

úterý po 34. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 28.11.2017, Dan 2,31-45  Úryvek prorockého snu o soše je i přes útisk stálým poselstvím o naději v lepší budoucnost, protože všechny pozemské království zaniknou, jen Boží království je věčné...    středa po 34. neděli v mezidobí,...

33. týden v mezidobí

úterý po 33. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 21.11.2017, 2 Mak 6,18-31  Proces helénizace přinesl znesvěcení chrámu, zákaz praktikování židovského náboženství a povinnost přijmout nové náboženství. Eleazar je však příkladem odvahy, když nezapřel svoji víru…    středa po 33....

32. týden v mezidobí

úterý po 32. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 14.11.2017, Mdr 2,23-3,9  Úryvek z knihy Moudrosti nás poučuje, že spravedliví vstupují pozemskou smrtí do věčného života, kde ve společenství s Bohem nalézají trvalou lásku a pokoj...    středa po 32. neděli v mezidobí, Pustějov,...

31. týden v mezidobí

úterý po 31. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 7.11.2017, Řím 12,5-16  Láska, podle dnešního úryvku prvního čtení, je jednotícím principem celého společenství církve, kde má každý své konkrétní a nenahraditelné poslání...    středa po 31. neděli v mezidobí, Pustějov, 18.11.2017,...

30. týden v mezidobí

Všech svatých, Kujavy, Hl.Životice, Pustějov 1.11.2017  K čemu je svatým naše chvála; k čemu je jim naše oslavování; k čemu i tento dnešní svátek? Co znamenají pozemské pocty pro ty, jimž podle spolehlivého Ježíšova příslibu prokazuje poctu nebeský Otec? - Svatí nepotřebují, abychom je...

29. týden v mezidobí

úterý po 29. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 24.10.2017, Řím 5,12-21  Pavel v listě Římanům rozvíjí teologii hříchu. Osobný hřích + dědičný = smrt; v Kristu však platí jiná rovnice: smrt + ospravedlnění = život, a to život věčný...    středa po 29. neděli v mezidobí, Pustějov,...

28. týden v mezidobí

úterý po 28. neděli v mezidobí (sv. Hedvika), Kujavy,Hl.Životice 17.10.2017, Řím 1,16-23  Podle prvního čtení evangelium „přináší záchranu každému, kdo věří, nejdříve ovšem židům, ale pak i pohanům“; ale skutky milosrdenství máme, podobně jako sv. Hedvika, projevovat každému bez...

27. týden v mezidobí

úterý po 27. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 10.10.2017  Ninive bylo pro izraelity pohanským městem, ale paradoxně oni se na Jonášovo kázání obrátili i vnitřně, kým Izrael obrácení často jen předstíral...    středa po 27. neděli v mezidobí, Pustějov, 11.10.2017, Jon...

26. týden v mezidobí

úterý po 26. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 3.10.2017, Zach 8,20-23  Zachariášovo proroctví v první částí oznamuje obrácení pohanů k Bohu a v druhé části říká o ústřední úloze Izraele pomáhat konvertitům s vírou, protože Bůh je s nimi...    středa po 26. neděli v mezidobí,...

25. týden v mezidobí

úterý po 25. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 26.9.2017, Lk 8,19-21  Do Ježíšovy nové učednické rodiny nepatří každý posluchač, ale jen ten, kdo ním hlásané Boží slovo také plní a jedná podle něj...    sv. Václav, Kujavy, 28.9.2017,  Žádný křesťan nežije sám pro sebe. Bůh...

Záznamy: 1 - 10 ze 31
1 | 2 | 3 | 4 >>

VELIKONOCE (2017)

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek A, Kujavy 13. 4. 2017  Dnes oslavujeme svátost Eucharistie. Je to tajemství, které nás vevádí do tajemství celých velikonoc; do tajemství lásky; smrti a vzkříšení... Sv. Augustin prohlásil: "Bůh je všemohoucí, ale víc nám už nemohl dát než Eucharistii." - Ano, v ní se nám dal...

Záznamy: 11 - 11 ze 11
<< 1 | 2

velikonoční období (2017)

7. velikonoční týden

úterý po 7. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 30.5.2017, Sk 20,17-27  Lukáš zaznamenal Pavlovu jakoby rozloučkovu řeč. Své poslání naplnil, aby mohl ještě dovršit i svůj život, aby však byl nakonec oslaven Bůh...    středa po 7 neděli velikonoční (Navštívení PM), Pustějov,...

6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 23.5.2017, Sk 16,22-34  Pavel kvůli víře v Boha a lidské zlobě se dostal do vězení, z kterého nyní je zázračně vysvobozen. To posloužilo jako katecheze ke křtu rodiny žalářníka....    Nanebevstoupení Páně, Hl.Životice, Pustějov,...

5. velikonoční tžden

středa po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 17.5.2017, Sk 15,1-6  Církev se rozrůstá a proto je dobré, když církevní společenství řeší vzniklé otázky s autoritami a s ochotou podřídit se...    čtvrtek po 5. neděli velikonoční, Kujavy, 18.5.2017, Sk 15,7-21  Církev se rozrůstá a...

4. velikonoční týden

pondělí po 4. neděli velikonoční – PM prostřednice všech milostí, Bílovec, 8.5.2017  Dnes uctíváme a oslavujeme Pannu Marii jako Prostřednici všech milostí. Je to první mariánský svátek v mariánském měsíci máji. Pramenem všech milostí je nám Pán Ježíš, náš Spasitel a Vykupitel. Svou smrtí na...

3. velikonoční týden

úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 2.5.2017, Sk 7,51-8,1  Štěpán v síle DS se nebál poukázat na kontrast mezi Božím slovem a životem učitelů zákona, což ho pak přivedlo k popravě, ale i tady se jeho charakter projevoval odpuštěním svým vrahům...    středa po 3...

2. velikonoční týden

úterý po 2. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 25.4.2017, Sk 4,32-37  Být „jedno srdce, jedna duše“ – tedy jednota a soudružnost společenství i vzájemná láska, byly základem misijního hlásání apoštolů.    středa po 2 neděli velikonoční, Pustějov, 26.4.2017, Sk...

oktáv

úterý po 1. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 18.4.2017, Sk 2,36-41  První věta dnešního čtení je hutným shrnutím prvokřesťanského vyznání víry. Správnou reakcí je naše obrácení a následovaní Ježíše...    čtvrtek po 1. neděli velikonoční, Kujavy, 20.4.2017, Sk...

Záznamy: 1 - 7 ze 7

PůST (2017)

Květná neděle

Květná neděle A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 9.4.2017  Iz 50,4-7 Ž 22 Flp 2,6-11 Mt 26,14-27,66  Apoštol Matouš podává utrpení Ježíšovo jako utrpení Syna člověka, Pána slávy a soudce celého světa. Neustále v tomto příběhu narážíme na napětí mezi Ježíšovou mocí a jeho ponížením. Ten,...

5. postní neděle

5. postní neděle A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy,  2.4.2017 Ez 37,12-14 Ž 130 Řím 8,8-11 Jn 11,1-45  Evangelista Jan zaznamenal událost vzkříšení Lazara jako Ježíšovo poslední a významné znamení. - Znamení čeho: Že má moc? Že dokáže, co nikdo předtím nedokázal? To jistě také. Ale nám...

4. postní neděle

4. postní neděle A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy,  26.3.2017 1 Sam 16,1-13 Ž 23 Ef 5,8-14 Jn 9,1-4  Na dnešní neděli se hodí známá věta z knihy Malý princ: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, to oči nevidí.“ - Ježíš se předchozí neděli v rozhovoru se Samaritánkou prezentuje jako...

3. postní neděle

3. postní neděle A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 19.3.2017  2M 17,3-7 Ž 95 Ř ím 5,1-8 Jn 4,5-42  Dnešní čtení spojuje motiv žízně a vody k jejímu uhašení. Tak jako žízní Izraelité na poušti, žízní i obyvatelé Samařska, kteří chodí pro vodu k Jakubově studni... - Galilea je až za...

2. postní neděle

2. postní neděle A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 12.3.2017  1M 12,1-4 Ž 33 2 Tim 1,8-10 Mt 17,1-9  Chceme-li dobře pochopit význam a smysl Ježíšova proměnění před třemi učedníky na hoře Tábor, musíme se vrátit v Matoušově evangeliu do předcházející 16. kapitoly. Šimon Petr vyznává: "Ty...

1. postní neděle

1. postní neděle A Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 5.3.2017  1 M 2,7-9.3,1-7 Ž 51 Řím 5,12-19 Mt 4,1-11  První čtení z knihy Genesis a druhé čtení z listu sv. Pavla Římanům nám odhalují, že s naším světem není něco v pořádku; že do světa vnikl hřích... Zvykli jsme si nevěřit jiným; že ve...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

postní období 2017

6. postní týden

úterý po 6. postní, Kujavy,Hl.Životice 11.4.2017  Prorok Izaiáš byl povolán Bohem. Jeho poslání je tvrdé, úspěch malý. Avšak není možné žít z úspěchu, ale z poslání a to i za hranice vlastního lidu...    středa po 6. neděli postní, Pustějov, 12.4.2017  Osud proroka Iz se...

5. postní týden

úterý po 5. postní, Kujavy,Hl.Životice 4.4.2017, 4M 21,4-9  Bůh si čtyřicet let na poušti vychovával svůj lid. Skutečnost záchrany nebyla výsledkem nějakého kouzelného triku, ale skrze lítost a přímluvu Mojžíše...    středa po 5. neděli postní, Pustějov, 5.4.2017, Dan...

4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 28.3.2017, Ez 47,1-12  Boží slovo mluví o uzdravujících účincích vody. Uzdravuje ne samotná voda, ale voda vytékající z chrámu – tedy od Boha; a v evangeliu Ježíšovo slovo...    středa po 4. neděli postní, Pustějov, 29.3.2017, Iz...

3. postní týden

sv.Josef, Pustějov, Kujavy, Hladké Životice 19.3.2017  Svatý Josef je patronem manželů a rodin, dělníků, řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů, cestujících; ochráncem v zoufalých situacích; ale především patronem umírajících a orodovníkem za dobrou smrt......

2. postní týden

úterý po 2. postní, Kujavy,Hl.Životice 14.3.2017, Iz 1,10-20  Tvrdé Izaiášové slova nechtějí pouze odsoudit, ale spíše vyburcovat k vnitřnímu rozhodnutí pro spravedlivost a pravdu...    středa po 2. neděli postní, Pustějov, 15.3.2017, Jer 18,18-20  Jeremiáš patří k...

1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 7.3.2017, Iz 55,10n  Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…    čtvrtek po 1. postní neděli, Kujavy, 9.3.2017, Ester 4,17-20  Modlitba patří k postní praxi. První čtení nám...

po popelci

pátek po popeleční středě, Hl.Životice, 3.3.2017, Iz 58,1-9  Prorok Izaiáš hovoří o falešných představách o půstě. Takový půst se podobá pohlazení medvěda, které jiného raní. Pravý půst však je láska a milosrdenství…    sobota po popeleční středě, Pustějov, 4.3.2017, Iz...

Popeleční středa

Popeleční středa Pustějov, Kujavy, Hladké Životice 1.3.2017 Joel 2,12-18  Dnešním dnem vstupujeme do doby, která nás má připravit na svátky našeho vykoupení. Je to doba, která je nám dána k našemu obrácení. Jak bychom měli tento čas naplnit, aby byl pro nás časem co nejvíce požehnaným? Papež...

Záznamy: 1 - 8 ze 8

VÁNOCE

Zjevení Páně

úterý po 2. neděli po narození (3.ledna), Kujavy, Hl.Životice 3.1.2017, 1 Jn 2,29-3,6  Jan nás zve do úžasného Božího společenství; k naději, která se stává realitou – a to, když do hloubky prožijeme, že jsme Boží děti...    středa po 2. neděli po narození (4.ledna), Pustějov...

PM Matky Boží

1.1. PM Bohorodičky, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2017 4M 6,22-27   Ž 67   Gal 4,4-7   Lk 2,16-21  Tradičně v tento den si zvykneme přát všechno jen to nejlepší, zejména zdraví, štěstí, úspěch... - V prvním čtení jsme slyšeli, že Bůh skutečně chce žehnat lidem. Dokonce...

vánoční oktáv

sv. Jan, Hl.Životice, 27.12.2016  Jan, jako jeden z apoštolů, byl očitým svědkem událostí kolem Ježíše, kterého on nazývá „vtěleným slovem“. On nám to zvěstuje, abychom i my měli s ním společenství...    sv. Mláďatek, Pustějov, 28.12.2016  Když mudrcové zvěstovali, že se narodil...

sv.Štěpán

sv. Štěpán, Kujavye, 26.12.2016  Skutky apoštolů nás informují o smrti prvomučedníka Štěpána. Byl plný darů Ducha Svatého, kazatelské moudrosti a evangelijní síly, s níž zvěstoval radostnou zvěst. - Závěrečná část odvážného Štěpánova vystoupení před staršími a představenými lidu spolu se...

25.12.

Narození Páně (den), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.12.2016, Jn 1,1-18  V záři dnešní noci se nebe navzájem objalo se Zemí, čas se dotkl věčnosti... V prologu sv.Jana zaznívá: „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo...

Půlnoční

půlnoční (v noci), Kujavy, 24.12.2016  Jeden vánoční anekdot hovoří o lidské nátuře a nespokojenosti: Mladík dostal od své matky dvě kravaty: jednu červenou, druhou modrou. Za několik dní se opět setkali. Mladý muž už má jednu z nich na sobě, protože chce udělat matce radost. Hned jak matka...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

ADVENT

4. adventní neděle

4. ADVENTNÍ NEDĚLE A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 18.12.2016  Iz 7,10-14 Ž 24 Řím 1,1-7 Mt 1,18-24  Adventní doba spěje ke svému konci. Celá starozákonní doba je voláním naděje k tomu, který má přijít. Nový zákon je zase voláním k tomu, který přišel a znova přijde... Obojí je projevem...

3. adventní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 11.12.2016  Iz 35,1-19 Ž 146 Jak 5,7-10 Mt 11,2-11  Třetí adventní neděle je vždy nejpříjemnější, neboť jak to zaznívá ze všech čtení, je to neděle radostná a plna naděje a těšení... - Vánoce se blíží a my se těšíme. (Je sice skupina...

2. adventní neděle

2. ADVENTNÍ NEDĚLE A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 4.12.2016  Iz 11,1-10 Ž 72 Řím 15,4-9 Mt 3,1-12  "Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm Duch Hospodinův." Touto větou začínalo dnešní Boží slovo... - Pokusme se představit si naše společenství jako...

1 adventní neděle A

1. ADVENTNÍ NEDĚLE A - Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 27.11.2016  Iz 2,1-5 Ž 122 Řím 13,11-14 Mt 24,37-44  Úryvek z knihy proroka Izaiáše ukazuje na horu s Hospodinovým domem, která bude stát nad vrcholky hor, vyvýšena nad pahorky... - Hora je symbolem moci, slávy, nedobytnosti a...

Záznamy: 1 - 4 ze 4

adventní období

4. adventní týden

úterý po 4. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 20.12.2016, Iz 7,10-14  Tak, jako se sadí malé zrníčko s nadějí, že z něho vyroste velký strom, i příslib narození Mesiáše, ačkoli je ještě neznámý, je už tady – vždyť je to Emanuel – Bůh s námi...  středa po 4. adventní neděle,...

3. adventní týden

úterý po 3. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 13.12.2016, Sof 3,2-13  Jenom pokorný člověk se může obrátit a napravit. Takovým píše i prorok Sofoniáš, aby jim dal naději, že Bůh se jich znova ujme...    středa po 3. adventní neděle, Pustějov, 14.12.2016, Iz 45,6-25  Bůh,...

2. adventní týden

úterý po 2. adventní neděle (sv. Mikuláš), Kujavy, H.Životice, 6.12.2016, Iz 40,1-11  Iziášovo slovo je vskutku radostnou zprávou, protože zaznívá v babylonském zajetí, kdy už hříchy Izraele jsou odčiněny a je třeba Hospodinovi připravit cestu... Boží slovo je trvalé a stále. Je to slovo...

1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 29.11.2016, Iz 11,1-10  První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako „nový výhonek“ ať je i naše předsevzetí, abychom byli nositeli světla a...

Záznamy: 1 - 4 ze 4